Udostępnianie dokumentacji medycznej

 1. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.
 2. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej po podpisaniu oświadczenia (wzór oświadczenia osoby bliskiej zmarłego pacjenta jest dostępny w składnicy akt Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.), chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia (sprawy sporne dotyczące udostępnienia dokumentacji medycznej w przypadku sprzeciwu rozstrzyga sąd).
 3. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następujących formach:
  a) do wglądu w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, z zapewnieniem możliwości sporządzania notatek lub zdjęć
  b) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii (kserokopii/skanu) lub wydruku
  c) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
  d) na informatycznym nośniku danych
 4. Podstawą udostępnienia dokumentacji medycznej jest wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej, złożony przez pacjenta, osobę upoważnioną przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. Przykładowy wzór wniosku jest dostępny w składnicy akt oraz na stronie internetowej Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. (wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej). Wniosek należy złożyć w składnicy akt (Dział Statystyki i Współpracy z NFZ) Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
 5. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w niżej opisanych formach Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. pobiera opłatę - zgodnie z cennikiem Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.
  a) jedna strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej - 16,29 zł
  b) jedna strona kopii (kserokopii/skanu) albo wydruku dokumentacji medycznej - 0,57 zł
  c) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych - 3,25 zł
 6. Opłata nie jest pobierana w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:
  a) pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu – po raz pierwszy w żądanym zakresie
  b) w związku z postępowaniem w sprawie przyznania świadczenia kompensacyjnego, prowadzonym przez Rzecznika Praw Pacjenta, o którym mowa w:
  - w art. 17d ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  - art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi
  - art. 67v ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  c) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (do czasu likwidacji wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, tj. do dnia 30 czerwca 2024 roku)
  d) w formie kopii dotyczącej diagnostyki onkologicznej lub leczenia onkologicznego - świadczeniobiorcy posiadającemu kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego
 7. Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w uzgodnionym przez strony terminie, bez zbędnej zwłoki.

Szczegółowe informacje dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej określa procedura Q-ZI 3.3/P-1 pn. "Udostępnianie dokumentacji medycznej".

Podstawa prawna:

- art. 26, 27, 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z późniejszymi zmianami
- art. 40 ustawy z dnia 9 marca 2023 roku o Krajowej Sieci Onkologicznej

Pabianice, data obowiązywania: 1 czerwca 2024 roku.