Regulamin odwiedzin

Regulamin odwiedzin

1. Odwiedziny pacjentów w oddziałach szpitalnych odbywają się w godz. 7:00 - 20:00.
2. Na odwiedziny poza wyznaczonymi godzinami zgodę wydaje ordynator/kierownik oddziału lub lekarz dyżurny.
3. Zgodę na odwiedziny pacjentów przebywających w salach intensywnego nadzoru i w salach pooperacyjnych wyraża ordynator/kierownik oddziału lub lekarz dyżurny.
4. Na życzenie pacjenta prawo do jego odwiedzin może być zniesione lub ograniczone w stosunku do osób przez niego wskazanych.
5. Ze względów epidemiologicznych lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów może być wprowadzony okresowo zakaz odwiedzin pacjentów w danym oddziale lub w szpitalu.
6. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. nie odpowiada za rzeczy i przedmioty pozostawione podczas odwiedzin w oddziale.
7. W Pabianickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin przez osoby z chorobą zakaźną, nietrzeźwe i znajdujące się pod wpływem działania środków odurzających.
8. Dozór nocny szpitala ma prawo odmówić wpuszczenia osób postronnych na teren szpitala poza wyznaczonymi godzinami odwiedzin.
9. Odwiedzający są zobowiązani do:

 • w okresie jesienno - zimowym - do pozostawiania odzieży wierzchniej w szatni (w godzinach jej pracy)
 • używania odzieży ochronnej, jeśli takie są zalecenia personelu medycznego oddziału
 • przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny i przeciwpożarowych obowiązujących w szpitalu oraz do poszanowania mienia szpitala
 • zachowania czystości w salach chorych, pomieszczeniach WC, łazienkach
 • niezakłócania pracy personelu oddziału
 • korzystania w czasie odwiedzin z krzeseł i taboretów znajdujących się na wyposażeniu sali chorych

10. Odwiedzającym zabrania się:

 • odwiedzin w trakcie obchodów lekarskich i w czasie wykonywania czynności leczniczo - pielęgnacyjnych przy pacjencie
 • przynoszenia i przekazywania chorym leków bez zgody i wiedzy lekarza
 • przynoszenia i podawania chorym żywności, która nie odpowiada zaleconej przez lekarza diecie
 • ze względów epidemiologicznych - przynoszenia i pozostawiania pacjentom kwiatów ciętych i doniczkowych
 • spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania środków odurzających
 • manipulowania przy aparaturze, urządzeniach instalacji medycznej, a także posługiwania się telefonami komórkowymi przy aparaturze medycznej
 • siadania na łóżkach
 • wprowadzania lub przynoszenia na teren szpitala zwierząt
 • ze względu na poszanowanie praw wszystkich pacjentów - prowadzenia głośnych rozmów oraz poruszania tematów, które mogłyby wprowadzić pacjentów w stan niepokoju
 • fotografowania i nagrywania osób przebywających w szpitalu bez ich zgody
 • zachowania naruszającego dobre obyczaje i normy moralne

Uwaga:
Osoby odwiedzające, które nie stosują się do postanowień niniejszego regulaminu lub do wskazówek personelu będą proszone o opuszczenie terenu szpitala.